Висше училище по сигурност и икономика

Контакти

vusi logo simple blue
Адрес: бул. „Кукленско шосе“ 13, Пловдив – 4004
Сайт:  www.vusi.bg/
Телефон:  032/ 622 522

Ректор

Проф. д.п.н.
Георги Манолов

Виж повече

 

В исшето училище по сигурност и икономика е едно от най-младите висши училища в България. Създадено е като Колеж по икономика и администрация – Пловдив, с решение на 39-ото Народно събрание, обнародвано в бр. 97 на „Държавен вестник“ от 4.ІХ.2003 г., и преобразувано с решение на 43-тото Народно събрание, обнародвано в бр. 38 на „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г. Мисията на Висшето училище по сигурност и икономика е да осигурява образователното, културното, интелектуалното и социалното развитие на младото поколение, като дава на студентите висока и съответстваща на световните и на европейските стандарти професионалноориентирана подготовка в областта на икономиката, туризма, управлението и администрацията, с което да утвърждава демократичните ценности и да стимулира и съдейства за по-качественото и ефективно функциониране на пазарното стопанство и на неговите структурни единици в региона и в страната.