Технически университет - Варна

Контакти

Адрес: ул. Студентска 1, 9010 Левски, Варна
Сайт: www.tu-varna.bg
Телефон:  052 383 222

Ректор

V.Vulchev

проф.д-р
Драгомир Пламенов

Виж повече
 

 

Т ехническият университет във Варна е създаден през 1962 г. През годините на своето съществуване МЕИ – Варна, се превръща от малък институт, подготвящ инженерни кадри с регионално значение, в Технически университет с национално значение, провеждащ обучение на студенти по 23 специалности. За 40 години в ТУ – Варна, са дипломирани 28 976 специалисти с висше образование в областите „Технически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Социални, стопански и правни науки“ и „Педагогически науки в направление „Техника и технологии“. Техническият университет – Варна, е единственото гражданско държавно висше училище в България, което в съответствие с географското си положение изпълнява специфичната цел да интегрира в цялостен процес подготовката на специалисти с висше образование и провеждането на научни изследвания в специфични и уникални за системата на висшето образование области – корабостроене и морски технологии, корабоплаване и воден транспорт, екология, техника и технологии за опазване на морската акватория.