Uncategorised

Съветът на ректорите на Висшите училища в Република България обединява ръководствата на всички български университети с различни полета на обучение и научни дейности, с различни мащаби и място в световната листа на университетите.
С уважение към традициите, натрупания опит и постигнатите резултати Съветът на ректорите в България винаги е защитавал своята обществена мисия.
Като съосновател на Асоциацията на европейските университети, Съветът на ректорите намери свое достойно място и в европейското университетско семейство.


 • ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ

  На 11.Х.1992 г. в ТУ – Варна, се провежда Учредителното събрание на Дружеството на ректорите на висшите училища в Република България. Приет е устав и са избрани ръководни органи. За заместник-председатели на Управителния съвет са избрани проф. д-р Никола Петков Балабанов – Пловдивски университет „П. Хилендарски“, и проф. д-р инж. Иван Борисов Папазчев – Висш институт по архитектура и строителство.

 • Проф. Иван Лалов

  За първи път идеята за създаване на автономен (независим от МОН) орган със съвещателни функции се обсъди на 15.VІ.1990 г. в Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, тъй като Ректоратът бе окупиран от студенти. Присъстваха 14 ректори, които изразиха одобрение на идеята на ректора на СУ акад. Никола Попов за създаване на Съвет на ректорите. Периодът на моето председателство обхваща два мандата на председател – от 14.VІ.1993 г. до 26.ІІ.1998 г. Това време се характеризираше с големи политически промени. Управляваха пет правителства, а в началото на 1997 г. настъпиха значителни обществени вълнения, предизвикани от финансова, продоволствена и други кризи, които доведоха до предсрочни избори и въвеждане на Валутен борд. През 1996 г. бе приет нов Закон за висшето образование, в който се утвърди съществуването на Съвет на ректорите. Финансовите проблеми пред страната засягаха много съществено функционирането на университетите и бяха в центъра на вниманието на Съвета.

  Според първоначалния замисъл и според моето разбиране мисията на Съвета на ректорите беше да изработи единна политика на висшите училища за развитието на висшето образование, да координира междууниверситетските дейности и отношения, да подготви и да изрази позициите на академичната общност по проблеми на образованието и на общественото развитие пред държавните органи и пред обществеността.
  По време на моето председателстване бяха проведени 39 заседания и в почти всички участваше действащият министър на образованието, а в някои случаи – и министърът на финансите (Ст. Александров, Д. Костов). Цялостно бяха обсъдени проектите на закон за висшето образование и на други закони. Международната дейност бе значителна. Освен участието ни в конференции на европейските ректори (CRE) се състояха срещи с Германската конференция на ректорите – в Германия през 1994 г. и в България, на Юндола (в базата на ВЛТУ) през 1998 г., както и срещи съседни страни. Бяха установени връзки с Френската конференция на ректорите и с ректорски организации от балкански страни – Македония и Сърбия.
  Най-интензивни бяха връзките с МОН, които се изразяваха в сътрудничество и формулиране на категорични позиции (особено при различия между МОН и СР), като се търсеше възможната степен на координация. Съветът на ректорите взе активно участие в създаването на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) – при изработването на съответния закон, при формирането от СР на нейния първи състав и при изработването на становища за нейната работа.

  Сътрудничеството с БАН включваше съвместни дейности и активности при искания за финансиране на научните изследвания. Съветът на ректорите декларира категорична позиция за разграничаване на полетата на дейност, като обучението за степените бакалавър и магистър се реализира само в университетите.
  Съветът на ректорите имаше неформално партньорство със синдикални организации, особено от сферата на образованието, и със Съюза на българските учители. Проведени бяха няколко срещи със съществуващите и зараждащите се работодателски организации. Партньорството с държавни органи включваше изразяване на позиции в защита на академичната автономия и на българското висше образование, неконфронтационно партньорство с МОН, с Министерството на финансите, с Народното събрание.
  Всички заседания на Съвета на ректорите бяха публични. Медийният интерес към тях беше неизменен. В многократни изявления на ръководството на Съвета пред медиите се формулираха позициите на академичната общност по актуални обществени и образователни теми и се даваше информация за нейните предстоящи действия.
 • Проф. Камен Велев

  През 1998–2003 г. Съветът на ректорите се институционализира като орган, изразяващ по закон становища по всички проблеми на държавната образователна и научна политика. В този период той се преобразува в сдружение с нестопанска цел „Съвет на ректорите на ВУ в РБ“ съгласно ЗЮЛНЦ (20.ХІІ.2001 г.) и участва в изработването на класификатора на професионалните направления (2001 г.). През 2001 г. бе инициирана методиката за финансиране на висшите училища въз основа на диференцирани нормативи за издръжката на един студент.
  Съветът на ректорите бе регистриран по Закона за лицата и семейството. Решение за това се взе на заседание на УС на 29.Х.2001 г. в София и бе прието на Общо събрание на 20.ХІІ.2001 г. През 2002 г. Съветът на ректорите се пререгистрира в съответствие с новия Закон за юридическите лица с нестопанска цел.
  Съветът на ректорите стана колективен член-основател на Асоциацията на европейските университети през 2001 г. по време на Генералната асамблея в Саламанка, а председателят му беше избран за член на Съвета на Асоциацията.

  През 2002 г. председателят на Съвета на ректорите беше избран и за член на Бюрото на Управляващия комитет за висше образование и наука към Съвета на Европа. Съветът на ректорите имаше важно участие на конференцията на министрите по Болонския процес в Берлин през 2003 година.
 • Чл.-кор. проф. Йорданка Кузманова

  Изпълнението на изискванията, свързани с присъединяването на България към Европейския съюз, беше неделимо от цялостното развитие на реформата във висшето образование, която се провеждаше през този период. Изискванията на Болонската декларация (1999 г.) бяха задължителни елементи за интеграцията на всички европейски страни. Тяхното изпълнение беше обвързано с редица допълнителни процеси в Европейската образователна реформа (Лисабон, Прага, Берлин, Берген, Лондон). България беше напълно постигнала формално съответствие с европейските измерения, очертани в Болонския процес, с което показваше висока степен на политическа готовност да участва активно в изграждането на Европейското пространство за висше образование.

  Пред Съвета на ректорите през периода 2003–2008 г. стояха задачи, с които висшите училища трябваше да се справят: промени в съответствие с редица нови нормативни документи, честа смяна на учебните планове, въвеждане на системата за осигуряване на качеството за акумулиране на кредити, въвеждане на квалификационна рамка, съвместни магистърски курсове, нови критерии за докторантурите и акредитацията и много други.
  Като членове на Европейската асоциация на университетите (ЕАУ) давахме отчети за всичко постигнато по изпълнение на задачите, поставени от конференциите, които се провеждаха преди двегодишните срещи на министрите и подписването на нови декларации. Съществена помощ на Съвета на ректорите оказваха МОН, сътрудниците, участващи като болонски експерти, както и редица европейски експерти, с които се провеждаха срещи.
  Веднага след избирането ни за ръководство ние организирахме посещение на Съвета на ректорите в Бон (2004 г.) като гост на немския Съвет на ректорите, разменихме добри практики и представихме постиженията на държавите си в изпълнение на Болонския процес.

  На заседания на Съвета се разглеждаха въпроси, свързани с работата по бюджета, който беше организиран по нов начин, с новите нормативни документи, с новия закон за висшето образование, със стратегията за наука и за развитие на висшето образование. Като основни бяха поставяни темите за преодоляване на механичното свиване на програмите от едностепенно в двустепенно обучение; за разработване на магистърски курсове, които имат директен ефект върху пазара на труда или са предназначени за научни изследвания; за увеличаване на магистърските курсове на английски език, както и на магистърските курсове с чужди висши училища; за разработване на нови съвместни докторски програми и на системи за осигуряване на качеството; за подобряване на системите за признаване на квалификациите; за науката във висшите училища и др. На заседанията присъстваха действащият министър на образованието (Игор Дамянов, Даниел Вълчев), представители на Министерството на икономиката, на НАОА и чуждестранни експерти. Смятам, че участието на ректорите в тях беше инструмент, чрез който образователните институции натрупаха ценен опит в работата в мрежи и партньорства, обмениха се добри практики и методи и се добиваше реална представа за капацитета и възможностите на собствената институция. За повечето ректори беше ясно, че вече е налице преходът от класическата система на подготовка на специалисти с висше образование към системата за обучение през целия живот.

  Смята се, че проблемите по реализацията на завършващите е крайъгълен камък на Болонския процес. Съществен елемент за подпомагането ѝ е осъществяването на връзката между академичното обучение и потребителите. Сътрудничеството между работодателите и висшите училища, гъвкавият подход между степените на обучение, високото качество на образованието, осъществяването на обратна връзка и мнението на ключовите фактори на пазара на труда за учебните планове и реформите във висшето образование са от изключителна важност. Беше необходимо да се ангажират различни страни (правителство, университети, работодатели, неправителствени организации, медии). Ето защо Съветът на ректорите инициира през 2004 г. конференция на тема „Университетите и бизнесът по пътя на общоевропейско образователно пространство“ под патронажа и с участието на президента на Република България и на работодателски организации, с които Съветът на ректорите сключи договор. През 2004 г. беше организирана и Кръгла маса с бизнеса по тези проблеми. Американската агенция за международно развитие (ААМР) се включи активно в този процес чрез своя проект „Пазар на труда“ за изграждане на кариерни центрове (5 пилотни и до края на 2005 г. в още 20 университета). През 2005 г. се проведе национална конференция „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) във висшето образование“, в която Съветът на ректорите взе основно участие („Шератон“ – София). В БАН съвместно със Съвета се състоя национален форум „Науката в България“ и председателят на СР изнесе доклад на тема „Науката в университетите“.

  През 2005 г. беше осъществена анкета с работодателите, подготвена от Съвета на ректорите. Тя послужи за издаването на книгата „Рамка на квалификациите в Европейското пространство на висшето образование“, финансирана от фондация „Отворено общество“.
  През 2006 г. Съветът на ректорите, ААМР, Министерството на науката, фондация „Бизнес за образование“, медии и др. организираха дискусия и представиха „Наръчник за кариерно ориентиране“, подготвен от Съвета и издаден от ОИСР/ЕК.
  През същата година Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и английски експерти организираха голяма конференция, а един от основните доклади – „Акредитацията през погледа на ВУ“ – беше изнесен от председателя на Съвета на ректорите.
  През 2006 г. издадохме на английски език „Bologna Process in Bulgaria – Bulgarian Higher Education System“ с предговор от председателя на Съвета. Финансирането се осъществи от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

  На 8 и 9 юни 2007 г. МОН, СР, Посолството на Франция и НАОА проведоха в Националната спортна академия (НСА) конференция „Висшето образование в Европа“ с мото „Силни университети за силна Европа“ – това е мотото на конференцията на Европейската асоциация на университетите (ЕАУ) в Глазгоу преди срещата в Лондон.
  През 2007 г. СР организира първите в страната конференция и изнесено заседание във Видин на тема „Значение на висшето образование за регионалното развитие“ като резултат от поставения през октомври 2006 година от ЕАУ проблем.
  Пак през 2007 г. Съветът на ректорите възложи обстойно проучване на картината и на перспективите на обучението за степен доктор в България с цел сближаване с Европейското пространство за висше образование и за научни изследвания (финансиране от проект на Холандското посолство, спечелен от СР). Резултатите бяха представени на конференция с участието на МОН, НАОА, медии и фондации. Съветът на ректорите издаде монография.

  istoria 02Съветът на ректорите отдели специално внимание на темата „Привлекателност на висшето образование“ с акцент върху проучването на мнението на студентите и преподавателите. Резултатите бяха представени на конференция на СР, МОН, „Отворено общество“, БАН, НАОА и други.
  Председателят на СР е бил в делегацията на министъра в Берген и в Лондон. Участвал е в конференции на ЕАУ – в Грац през 2003 г., в Глазгоу през 2005 г. и в Лисабон през 2007 година. Освен това всяка страна, председателстваща ЕС, организира среща за образованието: Овиедо (Испания), Грац (Австрия), Люксембург, Берлин (Германия), като представители на ЕАУ поставят основни въпроси за обсъждане на по-малки форуми (с присъствие на председателя на СР). Написани и издадени са над 20 доклада на български и на английски език, които са изнесени на конференции на Съвета на ректорите в България, както и в Европа.
  Издадена е монография „Bulgarian academic response to Bologna reforms“ на английски език (2007 г.).
  Председателят на Съвета на ректорите е изнесъл доклади за развитието на Болонския процес у нас на конференции в България и на форуми в Бон, в Турция, в Румъния, Берлин, Барселона.
  През този мандат Съветът на ректорите, както всички европейски съвети, се установи на постоянно място и беше регистриран там – ул. „Гургулят“ 1, София. МОН отпусна пари за ремонт и обзавеждане. Ирина Радевска от отдел „Политика във висшето образование“, държавен експерт и болонски съветник, беше назначена за главен секретар. Цялата дейност на Съвета на ректорите през 2006–2007 г. се осъществяваше с нейната неоценима и компетентна помощ, за което председателят и Управителният съвет за този период сърдечно ѝ благодарят.
 • Проф. д-р Борислав Борисов

  През 2008–2010 г. броят на членовете на Съвета на ректорите се увеличи от 41 на 50. Новите членове бяха ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“, ректорът на Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ и ректори на самостоятелни колежи, които до 2008 г. имаха свое сдружение, но поради закриването му и въз основа на подадена молба Съветът ги прие за свои редовни членове. За периода бяха проведени срещи-дискусии с премиера Сергей Станишев (6.Х.2008 г.), с председателя на Комисията по образованието и науката на Народното събрание Лютви Местан (9.VІ.2008 г. и 6.Х.2008 г.), със зам.-министъра на образованието и науката доц. Ваня Добрева (6.Х.2008 г.), с министрите на образованието, младежта и науката доц. Сергей Игнатов (4.ХІІ.2009 г.) и Йорданка Фандъкова (24.ІІІ.2010 г.), както и срещи с председателя проф. Иван Панайотов и зам.-председателя на АС на НАОА проф. Данаил Данаилов.

  Членовете на Съвета на ректорите участваха в „Български дебати“ – дискусия „Висшето образование и университетската наука“, организирана и проведена на 31.Х.2008 г. в НДК по инициатива и с участието на президента на Република България Георги Първанов. Членове на Съвета на ректорите от софийските висши училища взеха участие в среща-дискусия „За бъдещето на Студентския град“, проведена в УНСС на 15.ХІІ.2008 г., на която присъстваха президентът на Република България Георги Първанов и кметът на София Бойко Борисов.
  Основни теми, които бяха обсъждани и по които бе взето отношение на заседанията на Съвета на ректорите и на неговия УС, бяха: наложените от МОМН финансови санкции на висшите училища; освобождава нето на студентските такси до 100% от държавната издръжка за обучението на всеки студент; проектът за Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2008–2018 г.; параметрите за висшето образование и науката в макрорамката на бюджета за 2009 г.; подобряването на организацията на дейността и статута на студентските общежития към висшите училища; предложенията за бюджет на висшите училища и за издръжката на един студент и др., отправени към политическите сили, към бъдещото правителство и парламента; предложенията за преодоляване на реституционните претенции към предоставената за стопанисване и управление собственост на висшите училища; определянето на годишния капацитет на едно професионално направление; проектът на нов закон за научните степени и научните звания/закон за развитие на академичния състав; новият модел за акредитация на висшите училища и научните организации; концепцията за нов закон за висшето образование и други.

  Един от основните проблеми през този период беше статутът на Съвета на ректорите, който не беше ситуиран в системата на висшето образование по Закона за висшето образование. Важните задачи пред Съвета на ректорите бяха разработването и приемането на нов закон за висшето образование. Проектът на такъв закон бе възложен от министъра на образованието, младежта и науката и разработен от голяма работна група, чийто основен състав бе от членове на УС на Съвета на ректорите и от ректори на висши училища. Предоставеният материал, особено след неговата доработка и допълнение, заедно със Закона за развитие на академичния състав, имаше за цел да се проведе истинска реформа във висшето образование във вярна посока, което беше голямата задача пред Съвета на ректорите и пред неговото ново ръководство.
 • Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

  Най-големият успех, който Съветът на ректорите постигна в периода 2012–2016 г., според мене беше, че след неговата изключително твърда и много настоятелна намеса в продължение на две години бе приета Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Бяха положени много усилия за координиране действията на Съвета на ректорите, БАН и МОН. Предложенията на Съвета на ректорите, които бяха приети, бяха свързани с инструментите на Кохезионния и на структурните фондове за осъществяване на политиката в областта на образованието и науката и с предоставянето им за управление на МОН чрез управляващ орган към него.

  Формира се Оперативна програма „Образование, наука и технологии за интелигентен растеж“, която да реализира тематични цели на ЕС по Програма 2020.
  В този период бяха взети решения по важни въпроси като: съществуващите коефициенти между различните професионални направления да се приведат в съответствие с реалните разходи за обучение в отделните направления и с нуждите на обществото; формата и структурата на управление на държавните университети да се приема от Общото събрание на университетите; въпросите и условията за мандатността на органите на управление на университетите да се уреждат в съответния Правилник за устройството и дейността на висшите училища; да бъде решен проблемът с публично-частното партньорство на държавните университети; да се разреши на държавните университети поръчково обучение на юридически лица. На задълбочени обсъждания бе поставен проблемът за централизация или децентрализация на Студентския град, за който трябваше да бъдат решени следните три основни въпроса – Студентският град да се отдели като самостоятелна териториална единица, кметство; да се създаде самостоятелно РПУ към Студентския град; да се изработи специален статут, режим на функциониране на Студентския град, с работно време на заведения и магазини, вътрешен ред и т.н.

  На 17.VІІ.2014 г. по предложение на проф. д.ик.н. Стати Статев Съветът на ректорите единодушно реши да създаде Етична комисия. В нейния първи състав бяха избрани проф. д-р инж. Любен Тотев, ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, проф. д-р инж. Димитър Димитров, ректор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР), и проф. д.н. Иван Мирчев, ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

  Съветът на ректорите подобри изключително много организационното си функциониране благодарение на административния талант на доц. Григорий Вазов. Той бе избран на новосъздадената длъжност „Главен секретар“ в Управителния съвет на Съвета на ректорите. Създадено бе лого на Съвета, което се изписва на папки и бланки; всички доклади и изказвания от съвещанията на Съвета на ректорите се записват, записите се свалят и са достъпни за всеки ректор. Няколко пъти бе посетен Зографският манастир в Атон, на който Съветът направи дарение от 10 000 лв. Председателят и членове на Управителния съвет многократно организираха срещи с ректори от София, Пловдив, Варна, ректорски съвети бяха провеждани в Русе, в Пловдив, Варна и Благоевград.
  Порасналите престиж и обществена тежест на Съвета на ректорите се материализираха в поправките на Закона за висшето образование от 1.ІІІ.2016 г., приети по негова инициатива. Те се отнасят за изнесеното обучение, за възможността за стопанска инициатива на университетите, както и за статута на изследователските университети. Искам да изкажа искрената си благодарност към колегите от Съвета на ректорите за незабравимите 4 години, в които работихме заедно, и за свършената работа.
 • Проф. д-р инж. Любен Тотев

 • Проф. дфн Анастас Герджиков

  Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  (2020 - 2022)
  Мандат 2020-2022 г. беше труден поради това, че пандемията принуди висшите училища на практика да преустановят всички дейности освен учебния процес, който в по-голямата си част премина в онлайн форма. Тази кризисна ситуация се отрази и на работата на Съвета на ректорите. Беше създадена обща група на ректорите и министър Красимир Вълчев в приложението WhatsApp. В ситуация на изолация тази група допринесе много за изпълнение на задачата за подпомагане на членовете на Сдружението чрез консултации, информация, обмен на мнения и опит.

  Сдружението участваше активно в организирането и провеждането на форуми и работни срещи, свързани с проблемите на висшето образование и науката, много от тях онлайн, изразяваше мнения и становища относно общите интереси на висшите училища, както и относно развитието и проблемите на висшето образование в страната.
  През 2020 г. изследвание на ВОН-КНСБ установи големи разлики във възнагражденията на преподавателите в различните висши училища. Благодарение на общите усилия на председателя на Съвета проф. Анастас Герджиков и ВОН-КНСБ в Закона за висшето образование беше прието Министерският съвет да определя началната заплата за длъжността „асистент“ и в държавния бюджет за 2021 г. бяха включени над 60 милиона лева за осигуряване на минимално ниво на началните заплати на заемащите всички академични длъжности. В много висши училища това доведе до повишаване на основните заплати с 40-50 %.

  При корекцията на държавния бюджет договорихме нови средства в размер на 15 милиона, които бяха разпределени като еднократно допълнително възнаграждение.

  Самата 2021 г. беше трудна не само заради пандемията, но и заради политическата нестабилност. През годината действаха четири парламента и четири правителства – две служебни и две редовни. За министър на образованието и науката в редовното правителство беше избран акад. Николай Денков, който предложи няколко реформи, които предизивикаха сериозни дискусии.

  Първо той предложи сливане на висши училища и посочи примери за висши училища, които смята за подходящи за такава стъпка – няколко технически висши училища и училищата по изкуствата. Тези предложения предизвикаха бурна реакция от страна на споменатите висши училища. Създаде се работна група, която да обсъди целите и критериите за сливане на висши училища, която взе решение, сливането да бъде доброволно и висши училища да не се сливат насилствено, както и висшите училища да не се сливат юридически чрез вливане в едно от тях и закриване на останалите, а да се създадат консорциуми, в които да се обединят няколко висши училища, които запазват юридическата си самостоятелност. Министър Денков предложи също изменение на ЗРАСРБ с нов набор от критерии и показатели за академично израстване, както и въвеждането на национални показатели за атестацията на преподавателите. Ректорите първоначално се обявиха за въвеждането на минимални показатели при атестацията, но след като видяха предложенията по области на висшето образование за минималните показатели за академичното израстване и методиката за атестирането, и ректорите, и преподавателите реагираха крайно негативно. Отново благодарение на усилията на ВОН-КНСБ няколко депутати от различни парламентарни групи внесоха предложение да се осигурят допълнителни 20 милиона лева за повишаване на началните заплати в държавния бюджет за 2022 г. При корекцията на бюджета бяха приети още 20 милиона лева допълнително в субсидията за издръжка. През мандата Съветът на ректорите на висшите училища в Република България кандидатства за член на Европейската унниверситетска асоциация (EUA).
 • Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн

  Поех ръководството на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България в сложна политическа обстановка – с гласувана оставка на действащия кабинет, който беше анонсирал и започнал ключови реформи в областта на висшето образование, предизвикали нееднозначни реакции в нашата гилдия.

  Липсата на предвидимост и прогнозируемост всъщност белязаха целия наш мандат (юни 2022г. – март 2024г.). Той премина през няколко служебни кабинета - проведени парламентарни избори, които не успяваха да излъчат редовно правителство, след това управление продължило девет месеца и може би е симптоматично, че завърши в момент, когато отново България имаше кабинет в оставка.

  За нас беше огромна трудност влизането в комуникация с постоянно променящ се партньор, представляващ държавата и ресорното Министерство на образованието и науката. Образованието е консервативна система и мерките, които се предприемат днес, могат да бъдат оценявани едва след изтичането на достатъчно дълъг период от време.

  Съществуващата несигурност по отношение на базови въпроси, отнасящи се до работата на университетите, се отрази върху ефективността на вземаните решения, планирането на определени политики, създаването и надграждането на идеи, установяването на сигурност в институционалните партньорства.

  Мандатът ми като председател започна при публикувани за публично обсъждане следните основополагащи за нашата работа документи: Проект за промяна на Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав по отношение на наукометричните показатели, прилагани във връзка с конкурсните процедури за кариерно израстване на академичния състав, Концепция за обединяване на висши училища в Република България и друга Концепция за приемане на изцяло нов Закон за насърчаване на научните изследвания.

  Неефективността или липсата на принципност в създадения механизъм за изпреварващо повишаване на трудовите възнаграждения на академичния състав, в съчетание с липса на повишаване на приходната част на университетите и коефициентите, формиращи издръжката на обучение, които би следвало по естествен път да покриват това увеличение, бе причината този въпрос да бъде определен като ключов в работата на Сдружението и той да бъде поставян непрестанно пред скоби като основно наше изискване пред държавата, независимо от персоналното й представителство.

  Този въпрос Управителният съвет ще го „завещае“ на своите наследници. Оставяме на етап публично обсъждане законопроект, променящ из основи приходната част на бюджета на университетите – този за отпадане на студентските такси, а на етап гласуване в пленарна зала е друг законопроект – този за определяне на структура на работните заплати на академичния състав и обвързването й със средната работна заплата в страната. И двата законопроекта по палиативен и частичен начин решават повдигнатите от нас въпроси за изменение на модела на финансиране, който вече показва явни и видими деформации в условията на демографските проблеми на страната.

  В работата ни през тези почти две години бе правило да инициираме формирането на наши вътрешни експертни групи, предлагането от наша страна на методическа помощ, изпращането на становища и мнения по проектите за всеки нормативен акт, имащ отношение към дейността ни. Успяхме да изградим определен стил на работа, налагащ прозрачност и широка дискусия при взимането на всяко едно решение. Обещаното през месец юни 2022 г., че това ще бъде отправна точка на всяко наше действие, вярвам че се покри напълно с очаквания на колегите ректори. То беше наш принцип на работа и макар понякога да предизвикваше забавяне, поради липсата на достатъчна експедитивност, бе за предпочитане пред опасността трудно спечеленото доверие да бъде разколебано.

  Смятам, че активността, която проявихме в действията си е напълно оправдана, защото е израз на отговорността ни да сме партнираща организация на държавата при провеждане на нейните политики и едновременно с това сериозен коректив на решения, които влияят по потенциално негативен начин на процесите, съпътстващи нашата работа. Статистиката показва, че за период от по-малко от две години Съветът на ректорите е представил мнение и становища по проектите на над 30 нормативни акта и концепции, предложени от страна на държавата, сред които са Законът за висшето образование, Законът за насърчаване на научните изследвания и иновациите, Законът за развитие на академичния състав, Законът за авторското право и сродните му права, Законът за достъп до обществена информация, Законът за физическото възпитание и спорта, Националната карта за развитие на висшето образование, огромен брой подзаконови нормативни актове и др.

  Наред с многобройните заседания на Управителния съвет, а и на Общото събрание в електронен формат, които бяха израз на демократичното ни желание всеки важен въпрос да бъде решаван легитимно, в максимално широк кръг от участници, Съветът на ректорите проведе три големи присъствени заседания на Общото си събрание. Проведените заседания в хибридна форма бяха 11 на брой за посочения период.

  От дневния ред на тези заседания бе видимо желанието ни да бъдем проактивни в предлагането на идеи, с които целенасочено се опитвахме да решим идентифицирани от самите нас като важни проблеми на своята работа, да бъдем инициатори на процеси, а не пасивни техни участници, да изпреварваме събитията и предизвикваме намесата на държавата в области, където виждаме потенциал за развитие.

  Не мога да не споделя радостта и гордостта си, че нашият мандат съвпадна с тържествения юбилей на нашата организация, който празнувахме на 16 ноември 2023 г. в Националния дворец на културата. Може би никъде не се усеща така силно нуждата от запазване на връзката с нашите учители, както в областта на академичните отношения. Именно в тази консервативна система, призвана да формира елита на българското общество, осигуряването на приемственост е нещо изключително важно. Вярвам, че събитието по повод юбилея осигури поредната брънка в нишката, която запазва духа на нашата организация. То бе израз на нашата почит към миналото и отговорност към бъдещето.

  Съвета на ректорите бе и редовен участник в многобройни работни групи, създадени по повод разработването от страна на министерството на образованието и науката и парламентарната комисия по образование и наука на промени в различни нормативни актове. В този план следва да отлича работната група по изменение на Закона за физическото възпитание и спорта, тази по разработване на Закона за насърчаване на научните изследвания и иновациите, по изменение на Закона за висшето образование, създадена от МОН през м. септември 2023 г. и тази създадена от парламентарната комисия по образование и наука, във връзка с измененията на структурата и размерите на трудовите възнаграждения.

  Бих искал да отбележа и че в рамките на мандата по прозрачен и справедлив начин изпълнихме ангажимента си да попълним многобройни персонални квоти на нашата организация в комитети по наблюдения на изпълнението на европейски програми, структури и помощни органи на Европейския съюз и такива, чието създаване и функциониране е предвидено в националното законодателство. Правилото при определяне на подходящите кандидати отново беше широкото предварително обсъждане на бъдещата номинация и наличие на доказан експертен капацитет и ангажираност със съответната материя.

  В заключение не мога да не изразя своето задоволство, че както заварих 51 работещи висши училища и университети при встъпването си в мандата, така и оставям 51 работещи висши училища при неговото приключване. Във времена на кризи и турбуленции от всякакво естество това може да се окаже немалко постижение. Вярвам, че с работата си успяхме да върнем духа на Съвета на ректорите, да запазим и увеличим неговия обществен престиж.

  Пожелавам успех в работата на нашите наследници. Пред тях предстоят още по-сложни времена от тези, в които аз и колегите от Управителния съвет работихме. На новото поколение ректори пожелавам да помнят, знаят и уважават стореното и създаденото от предшествениците си. Благодаря на всички колеги за оказаното доверие и вярвам, че след тези две години съвместна работа нашата организация е много по-уверена, по-силна и по-сплотена.


Висшите училища в България са нейното минало и настояще, но те са най-вече нейното бъдеще. В тях е духовната мощ на нацията, нейното икономическо благоденствие, културен просперитет и техническо развитие.

В Съвета на Ректорите на Висшите училища на Република България членуват 50 висши училища представлявани от техните ректори.Министерство на образованието и науката
Mon rectors
Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА)
naoa rectors
Съюз
на учените в България
sub rectors
Българска Академия
на науките
ban rectors
Европейска Асоциация на Висшите учебни заведения
logo
Еразъм +
Erasmus SL home slider
ЦРЧР

 

 • Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Наименование
  Член 1. (1) Висшите училища в Република България се обединяват в сдружение с нестопанска цел на своите ректори, което ще има наименование “Сдружение на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България”, наричано по долу в този устав и само „Сдружението” или „Съвет на ректорите на ВУ в РБ”.
  (2) Наименованието на сдружението може да се изписва и на латиница, както следва: Council of Rectors of Higher Education Institutions of the Republic of Bulgaria.

  Същност и цели
  Член 2. (1) Съветът на ректорите на ВУ в РБ се създава на основание Закона за висшето образование и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението е юридическо лице.

  (2) Съветът на ректорите на ВУ в РБ е сдружение, което е независимо от политически, държавни и местни органи на власт и институции, както и от други обществени организации и движения.
  (3) В своята дейност Съветът на ректорите на ВУ в РБ си поставя следните цели:
  1. Да изразява и защитава общите интереси на висшите училища пред държавните институции и обществеността.
  2. Да подпомага своите членове при отстояване на общите им интереси и реализиране на техните отговорности, и така да съдейства за изграждане и утвърждаване на стабилна и отворена система на висшето образование в България.
  3. Да участва във формирането на държавната политика в областта на висшето образование и научните изследвания в сътрудничество с държавните институции и с обществените организации.
  4. Да подпомага и развива доброто сътрудничество между висшите училища, както и сътрудничеството между висшите училища и други образователни, научни и обществени организации.
  5. Да съдейства за разширяване на международното сътрудничество в системата на висшите училища, образованието, науката и иновациите.
  Член 3. Съветът на ректорите на ВУ в РБ осъществява дейност в обществена полза.

  Средства за постигане на целите
  Член 4. Съветът на ректорите на ВУ в РБ се стреми към осъществяване на своите цели посредством:
  1. Формиране на позитивно обществено отношение към висшето образование в България.
  2. Колективни усилия за осигуряване на благоприятна обществена и политическа среда за развитие на висшето образование и научните изследвания.
  3./изм. на 28.05.2021 г./ Изразяване на мнения и становища относно общите интереси на висшите училища, както и относно развитието и проблемите на висшето образование и науката в страната.
  4. Участие в работни групи и консултативни съвети към органи на държавното управление.
  5. Организиране на изследователски проучвания, анализи и експертни оценки, свързани с оптимизиране на управлението и качеството на висшето образование.
  6. Подпомагане членовете на Сдружението чрез консултации, информация, обмен на мнения и опит.
  7. Осъществяване на международно сътрудничество в областта на висшето образование и науката.

  Предмет на дейност
  Член 5. За постигане на целите си Съветът на ректорите на ВУ в РБ осъществява следните дейности:
  1. Пропагандира и защитава пред обществото и държавните органи престижа и ролята на висшето образование в България.
  2. Изготвя и изразява становища и предложения за изменение на законодателната рамка на висшето образование в страната.
  3. Представлява висшите училища пред органите на държавната власт относно техните общи интереси.
  4. Участва в работата на държавните институции по въпроси, свързани с висшето образование и научните изследвания.
  5./нова от 28.05.2021 г./ Изразява мнение по проекта за държавен бюджет в частта му за висшето образование и науката.
  6./нова от 28.05.2021 г./ Изразява мнение по проекта за Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.
  7./нова от 28.05.2021 г./ По предложение на академичните съвети на висшите училища номинира свои кандидати за представители за членове на Акредитационния съвет на НАОА и на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.
  8./нова от 28.05.2021 г./ Съгласува нормативите за разходите по процедурите за акредитация и за оценяване на проект, както и за изменения в определения капацитет.
  9./предишна т. 5 до 28.05.2021 г./ Предприема инициативи, отправя предложения и изразява становища пред държавата, общините и трети лица относно излагането и отстояването на общите интереси на висшите училища в България.
  10./предишна т.6 до 28.05.2021 г./ Представлява своите членове на национални и на международни форуми по въпроси относно висшето образование и научните изследвания.
  11./предишна т.7 до 28.05.2021 г./ Организира обучения и презентации за повишаване на управленската квалификация на ръководствата на висшите училища.
  12./предишна т.8 до 28.05.2021 г./ Установява връзки и развива сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина.
  13./предишна т.9 до 28.05.2021 г./ Организира осъществяването на издателски, информационни и комуникационни програми и проекти по въпроси, свързани с висшето образование и научните изследвания.
  Член 6. (1) При осъществяване на своята дейност Съветът на ректорите на ВУ в РБ не реализира и не разпределя печалба.
  (2) При осъществяване на своята дейност Съветът на ректорите на ВУ в РБ разходва своето имущество за постигане целите на Сдружението.

  Срок на съществуване
  Член 7. Съветът на ректорите на ВУ в РБ се учредява за неопределен срок от време.

  Седалище
  Член 8. (1) Седалището на Сдружението е в град София.
  (2) Адресът на управление на Сдружението е: гр.– София – п.к. 1142, Столична община, район Средец, ул. „Гургулят” № 1.
 • Глава Втора
  Членство

  Член 9. (1) Членове на Съвета на ректорите на ВУ в РБ могат да бъдат висши училища в Република България, чрез своите ректори, които са създадени и/или функционират по реда на Закона за висшето образование и които са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация, съгласно законите в България, и имат право да осъществяват обучение за придобиване на висше образование в поне една от образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” или в образователната и научна степен „доктор”.
  (2) Членуването в Съвета на ректорите на ВУ в РБ е доброволно.

  Приемане на нови членове
  Член 10. (1) Членове на Съвета на ректорите на ВУ в РБ са висшите училища, чиито ректори са участвали в Учредителното събрание, подписали са учредителния протокол и са приели този Устав.
  (2) Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмена молба от ректора на съответното висше училище – кандидат, подадена до Управителния съвет на Сдружението. Към молбата се прилагат решение на съответното висше училище да стане член на Сдружението и за приемане устава на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, както и документи, установяващи последните му институционални и програмни акредитации.
  (3) Молба за членство се докладва на Управителния съвет от Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ на следващото му заседание след постъпването ѝ.
  (4) На заседанието по предходната разпоредба Управителният съвет с решение приема новия член на Сдружението или отхвърля молбата. При необходимост от представяне на допълнителни документи или информация, Управителният съвет дава на кандидата срок за представянето им, преди да вземе своето решение.
  (5)/изм. на 28.05.2021 г./ Решението на Управителния съвет за прием на нов член трябва да бъде потвърдено с решение на следващото Общо събрание на Съвета на ректорите. Общото събрание на Съвета на ректорите може да отхвърли молбата за членство и да отмени решението на Управителния съвет.
  (6) /изм. на 28.05.2021 г./ Отказът на Управителния съвет да уважи молба за членство, може да бъде обжалван пред Общото събрание на Сдружението.
  (7) Новоприетите членове внасят встъпителна вноска, равна на годишния членски внос, в едномесечен срок след уведомяването им за решението на Съвета на ректорите по ал. 5

  Права и задължения на членовете
  Член 11. (1) Всеки член на Съвета на ректорите на ВУ в РБ има право, чрез своя ректор:
  1. Да участва във всички дейности на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  2./изм. на 28.05.2021 г./ Да участва и гласува в Общото събрание на Сдружението.
  3. Да изразява становища и да прави предложения пред всички органи на Сдружението.
  4. Да избира и да бъде избиран в органите на управление на Сдружението и работните комисии.
  5. Да бъде информиран относно дейността и имуществото на Сдружението.
  6. Да иска съдействие по въпроси в областта на висшето образование, които са от негов интерес.

  7. Да ползва материалната база на Сдружението при спазване правилата, установени в устройствените актове и решенията на органите на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  8. Да иска обяснение от органи на Сдружението за неизпълнение на приети решения и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му.
  9. Да иска отмяна на незаконосъобразните и/или противоречащи на устава решения на органи на Сдружението.
  (2) Всеки член на Съвета на ректорите на ВУ в РБ е длъжен:
  1. Да спазва Устава на Сдружението.
  2. Да изпълнява решенията на органите на Сдружението.
  3. Да заплаща членския си внос редовно и встъпителната си вноска, в размер, срок и по начин, определени от устава и Общото събрание.
  4. Да популяризира и пропагандира чрез своята дейност постиженията на българското висше образование и наука.
  5. Да участва активно в поддържането на контакти и сътрудничество с образователни и с научни организации в страната и чужбина.
  6. Да не уронва с действията си престижа и доброто име на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, както и да не допуска в своята дейност практики и действия, в разрез с общоприетите правила на морала и на националните и европейските принципи на висшето образование.

  Прекратяване на членството
  Член 12. Членството в Съвета на ректорите на ВУ в РБ се прекратява при:
  1. Напускане – с едностранно писмено волеизявление на ректора на напускащия член, отправено до Управителния съвет на Сдружението.
  2. /изм. на 28.05.2021 г./ Закриване на висшето училище – член, по реда на ЗВО.
  3. Изключване – по реда на закона и настоящия устав.
  4. Прекратяване на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.

  Член 13. (1) Член на Съвета на ректорите на ВУ в РБ може да бъде изключен, когато:
  1. Грубо или системно нарушава закона, устава или решенията на органите на Сдружението.

  2. Не е направил встъпителната си вноска в определения срок.
  3. Не е внесъл 2 (две) последователни вноски по членския си внос.
  4. Преустановил е участието си в дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, като не е присъствал, без уважителни причини, на заседания на Общото събрание на Сдружението, Съвета на ректорите, Управителния съвет, или работни и постоянни комисии в продължение на 1 (една) година.
  5. /отм. на 28.05.2021 г./
  (2) Решението за изключване от Съвета на ректорите на ВУ в РБ се взима от Общото събрание на сдружението, по предложение на Управителния съвет.
  Член 14. (1) Членствените права и задължения са непрехвърлими с изключение на имуществените и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване на членството.
  (2) При прекратяване на членството Съветът на ректорите на ВУ в РБ не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилото членството си висше училище, остава задължено към сдружението за ненаправените от него имуществени вноски, с настъпил падеж преди прекратяването на членството.
  (3) Имуществените отношения се уреждат с прекратилото членство висше училище или съответно неговите правоприемници в тримесечен срок от прекратяването. Размерът и основанието на дължимото между страните се установяват съгласно счетоводните документи и вътрешните актове на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
 • Глава трета
  Органи на сдружението

  Член 15. (1) Органи на Съвета на ректорите на ВУ в РБ са:
  1. Общо събрание на членовете на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  2. /отм. на 28.05.2021 г./
  3. Управителен съвет /УС/.
  4. Председател на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, който по право е и председател на Управителния съвет.
  5. Контролен съвет
  (2) С решение на съответния орган на Сдружението, към него могат да се създават постоянни или временни работни комисии, които да подпомагат органите при осъществяване на тяхната дейност.
  (3) Членовете на Съвета на ректорите на ВУ в РБ участват в дейността и работата на органите на Сдружението чрез своите ректори.
  (4) /изм. на 28.05.2021 г./ Колективните органи на Съвета на ректорите на ВУ в РБ водят протоколи от заседанията си. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

  Раздел I
  Общо събрание
  Правомощия
  Член 16. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички членове на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, чрез техните ректори, и има следните правомощия:
  1) приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
  2) избира и освобождава Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет;
  3) освобождава от отговорност за дейността им членовете на УС и на Контролния съвет.
  4) приема отчета на Управителния съвет и доклада на Контролния съвет;
  5) прави препоръки за подобряване дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  6) взима решения за преустройство, преобразуване и прекратяване на Сдружението;
  7) определя размера, срока и начина на плащане на членския внос;
  8)/изм. на 28.05.2021 г./ утвърждава решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове и взема решение за изключване на членове на Сдружението;
  9) приема бюджета на Сдружението и отчета за неговото изпълнение;
  10) обсъжда и взима решения и по други въпроси, свързани с дейността на Сдружението или посочени в настоящия Устав;
  11) отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, този Устав или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му;
  12) взема решения за безвъзмездно разходване на имуществото на Съвета на ректорите на ВУ в РБ в полза на лица, посочени в чл. 41, ал. З .от ЗЮЛНЦ;
  13)/отм. на 28.05.2021 г./
  (2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

  Свикване
  Член 17.(1)/изм. на 28.05.2021 г./ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива не по-малко от два пъти годишно с писмена покана, в която се вписват денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието, както и въпросите, които ще бъдат разглеждани.
  (2) /изм. на 28.05.2021 г./ Поканата се изпраща до всички членове на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, чрез техните ректори, най-малко 21 дни преди датата, определена за провеждане на Общото събрание.
  (3) Поканата може да бъде изпратена по поща, куриер, факс или електронна поща. В неотложни или специфични случаи поканата може да бъде съобщена на член на сдружението и по телефон, което се удостоверява писмено от Председателя или Главния секретар на Съвета на ректорите на ВУ в РБ. За изпращането и поставянето на поканата се съставя протокол, подписан от лицето, изпращащо и обявяващо поканата.
  (4) Общо събрание може да се свика и по искане на Контролния съвет или на 1/3 от членовете на Съвета на ректорите на ВУ в РБ. В този случай, ако Управителният съвет не отправи писмено покана в едномесечен срок за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалище на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове, или натоварено от тях лице.

  Член 18./изм. на 28.05.2021 г./ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всичките му членове. Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

  Провеждане и вземане на решения
  Член 19. (1) Общото събрание се открива и води от Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ. Когато същият не присъства, събранието се ръководи от определено от УС лице.
  (2) Общото събрание избира протоколчик, който води протокола от заседанието. Протоколчикът може да не е член на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  (3) При необходимост, от присъстващите членове на сдружението, Общото събрание избира за времето на провеждането му Мандатна и Изборна комисии.
  (4) /изм. на 28.05.2021 г./ На заседанията на Общото събрание могат да присъстват и лица, които не са членове на Сдружението, поканени от Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  Член 20. (1)/изм. на 28.05.2021 г./ Решенията на Общото събрание се вземат чрез явно гласуване с обикновено мнозинство на присъстващите членове, освен когато този Устав предвижда друго.
  (2) /нова от 28.05.2021 г./ Общото събрание може да реши в отделни случаи гласуването да бъде проведено тайно.
  (3)/предишна ал. 2 до 28.0.2021 г./ Решения по чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 6 от настоящия Устав, както и решение за предсрочно освобождаване на Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ или членове на Управителния съвет, се вземат с мнозинство над 2/3 от присъстващите членове на Общото събрание.
  (4)/предишна ал. 3 до 28.05.2021 г./ Решенията за избор на Председател на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и членове на Управителния съвет и Контролния съвет се вземат чрез провеждане на тайно гласуване с писмени бюлетини.
  (5)/предишна ал. 4 до 28.05.2021 г./ Решенията за безвъзмездно разходване на имуществото на Съвета на ректорите на ВУ в РБ се взема след мотивирана обосновка и с мнозинство 2/3 от всички членове на Сдружението, когато разходването е в полза на:
  1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
  2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
  3. юридически лица, финансирали сдружението до 3 години преди датата на вземане на решението за разходване;
  4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители, представители по закон или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
  5./отм. на 28.05.2021 г./
  (5) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени с поканата.
  Член 21.(1) Предложения за избор на Председател на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и членове на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия могат да се правят от всеки от членовете на Сдружението, най-късно до 7 (седем) дни преди провеждане на Общото събрание.
  (2) Предложенията се правят в писмен вид и се подават до Управителния съвет.
  (3) След изтичане на срока по първата алинея, Управителният съвет организира отпечатването на писмени бюлетини за предстоящото Общо събрание.
  (4) Поправка и допълване на бюлетините за избор на Председател на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и членове на Управителния съвет и на Контролния съвет се допуска само, в случаите на констатиране на явна фактическа грешка или отвод на предложените лица, направен след изтичане на срока по ал.1. Поправката и допълването на бюлетините се извършва по решение на УС – в случаите преди провеждане на Общото събрание или по решение на Изборната комисия – по време на провеждане на Общото събрание.

  Право на глас
  Член 22. Всеки участник в Общото събрание има право на един глас. Правото на глас се упражнява чрез ректора на съответния член на сдружението, или чрез изрично упълномощено от ректора лице. Едно лице не може да представлява по пълномощно повече от един член на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  Член 23. (1) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
  1. него;
  2. юридически лица, в които той е управител, представител по закон или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
  (2) Ограниченията по първата алинея се прилагат и спрямо ректора, представляващ съответното висше училище – член на сдружението, включително и по отношение на въпроси, отнасящи се до неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

  Раздел II
  Управителен съвет
  Състав
  Член 24. (1) Управителният съвет на Съвета на ректорите на ВУ в РБ се избира от Общото събрание, за срок от 2 (две) години, чрез пряко тайно гласуване.
  (2)/изм. на 28.05.2021 г./ Управителният съвет се състои от 7 (седем) лица – членове на Сдружението, едно от които е Председателят на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  (3) Членовете на Управителния съвет действат чрез своите ректори.
  (4)/изм. на 28.05.2021 г./ В Управителния съвет не могат да бъдат избирани едновременно за един и същи мандат съпрузи, низходящи и възходящи роднини, както и роднини по съребрена линия и по сватовство до втора степен.

  Освобождаване на членове на Управителния съвет
  Член 25. (1) В случай, че за член на Управителния съвет допълнително възникне пречка, недопускаща съгласно предходния член по-нататъшното му участие в този съвет, както и в случай, че наличието на такава пречка бъде установено по-късно, Общото събрание по предложение на член на Сдружението, го освобождава.
  (2) По същия ред може да бъде освобождаван от участие в Управителния съвет член, чийто ректор поради тежка или продължителна болест, продължително отсъствие от страната или друга мотивирана от самия него причина, не е в състояние да изпълнява задълженията си.
  (3) Член на Управителния съвет може да бъде освобождаван и по негова писмена молба.
  (4) Член на Управителния съвет може да бъде предсрочно освободен и по решение на Общото събрание.

  Правомощия
  Член 26. (1) Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  (2) Управителният съвет има следните правомощия:
  1) управлява дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  2) организира изпълнението на решенията на Общото събрание на Сдружението и Съвета на ректорите, утвърждава плана за работа на Сдружението;
  3) изготвя доклад за дейността и финансов отчет на Сдружението за изминалата годината и изготвя проект за бюджет за следващата финансова година;
  4) обсъжда и предлага на Общото събрание насоките на развитие на дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  5) разпорежда се с имуществото на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  6) определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обществена полза, и носи отговорност за това;
  7) обсъжда и предлага на Общото събрание ежегодния размер на членския внос, дължим от членовете на Сдружението;
  8) взема решение за прием на нови членове на Сдружението;
  9) /отм. на 28.05.2021 г./
  10) образува свои постоянни или временни специализирани органи – (комисии, работни групи, съвети и др.), като определя състава и задачите им;
  11) подготвя дневния ред за заседанията на Общото събрание;
  12) извършва ликвидацията на Сдружението или определя ликвидатор;
  13) изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание и този Устав.

  Мандат
  Член 27. Управителният съвет има мандат две години. До избирането на нов, старият Управителен съвет продължава да изпълнява функциите си.

  Свикване
  Член 28. (1) )/изм. на 28.05.2021 г./ Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, когато това е необходимо. Председателят е длъжен да свика УС и по искане на 1/3 от членовете му или на Главния секретар в 7-дневен срок. Ако той не стори това, Управителният съвет се свиква от един от заместник-председателите.
  (2) Първото заседание на новоизбрания Управителен съвет трябва да се състои най-късно седем дни след избирането му от Общото събрание.

  Кворум
  Член 29. Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от членовете му.

  Вземане на решения
  Член 30. (1) Решенията на Управителния съвет се взимат с явно гласуване и с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието негови членове, освен в случаите на чл. 26, ал. 2, т. 5, 6 и 12 от Устава, в които случаи решенията се вземат с мнозинство от всички членове на УС. В отделни случаи УС може да реши гласуването да бъде тайно.
  (2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по реда на тази разпоредба се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието на УС.

  Възнаграждение на членовете на Управителния съвет
  Член 31. Общото събрание може да реши членовете на Управителния съвет да получават възнаграждение в размер, определен от същото.

  Отговорност
  Член 32. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  Член 33. (1) )/изм. на 28.05.2021 г./ Управителният съвет съставя годишен финансов отчет, съгласно сроковете и условията на Закона за счетоводството.
  (2) Управителният съвет изготвя доклад за Дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ веднъж годишно, с обхват и съдържание съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ.
  (3) )/изм. на 28.05.2021 г./ Годишният доклад за дейността и финансовият отчет са публични и се предоставят за публикуване.

  Раздел III
  Председател на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и заместник-председатели на УС
  Избор
  Член 34. (1) )/изм. на 28.05.2021 г./ Председателят на Съвета на ректорите на ВУ в РБ се избира от Общото събрание на Сдружението за срок от 2 (две) години за не повече от два последователни мандата, чрез пряко тайно гласуване.
  (2) )/изм. на 28.05.2021 г./ За Председател на Съвета на ректорите на ВУ в РБ може да бъде избран ректор на висше училище - член на Сдружението.

  Освобождаване на Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ
  Член 35. Правомощията на Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ могат да бъдат предсрочно прекратени по реда и при условията на чл. 25 от настоящия Устав.

  Правомощия
  Член 36. (1) Председателят на Съвета на ректорите на ВУ в РБ:
  1. ръководи дейността и заседанията на УС и Общото събрание;
  2. представлява Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  3. подписва протоколите с взетите от УС и Общото събрание решения;
  4. /нова от 28.05.2021 г./назначава служители на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и сключва договори с тях.
  5./предишна т.4 до 28.05.2021 г./извършва и други действия, възложени му от Устава или от Управителния съвет, включително и решава всички текущи въпроси, които не са от компетенцията на други органи на сдружението.
  6./предишна т.5 до 28.05.2021 г./ Съдейства за постигане целите на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  (2) Председателят на Съвета на ректорите на ВУ в РБ е по право член и председател на Управителния съвет.
  (3) За своята дейност и дейността на Управителния съвет Председателят на Съвета на ректорите на ВУ в РБ се отчита пред Общото събрание.
  (4) При отсъствие на Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, функциите и задълженията му се поемат и осъществяват от заместник-председател на Управителния съвет.
  (5) Председателят на Съвета на ректорите на ВУ в РБ може да преупълномощава трети лица да представляват сдружението за конкретно определени случаи.
  Член 37. (1)/изм. на 28.05.2021 г./ Управителният съвет на Съвета на ректорите на ВУ в РБ избира от своя състав двама заместник-председатели.
  (2)/изм. на 28.05.2021г./ Един от заместник-председателите на Управителния съвет изпълнява функциите на Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ в случаите, когато последният е възпрепятстван да ги упражнява или изрично му е възложил това.

  Раздел IV /отменен на 28.05.2021 г/
  Съвет на ректорите
  Член 38. /отм. на 28.05.2021 г./
  Член 39./отм. на 28.05.2021 г./
  Член 40./отм. на 28.05.2021 г./
  Член 41./отм. на 28.05.2021 г./

  Раздел V
  Контролен съвет
  Състав
  Член 42. (1) Контролният съвет се състои от трима души.
  (2) Не могат да бъдат членове на Контролния съвет:
  а) членове на Управителния съвет в настоящия или в предходния мандат;
  б) лица, които отговарят на условията по член 24, ал. 4 от Устава.
  (3) Освобождаването на членовете на Контролния съвет се урежда по аналогия с член 25 от този Устав.
  (4) Контролният съвет избира от състава си свой председател.

  Правомощия
  Член 43. (1) /изм. на 28.05.2021 г./ Контролният съвет:
  1. проверява ежегодно изпълнението на бюджета и счетоводството на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и докладва за резултатите пред Управителния съвет и пред Общото събрание на Сдружението.
  2. дава становище по годишния доклад за дейността по чл. 26, ал. 2, т. 3.
  3. в началото на всяко Общо събрание дава становище за законосъобразността на свикването му.
  4. след редовни, частични или извънредни избори дава становище по законосъобразността на избора. (2)/нова от 28.05.2021 г./ Председателят или упълномощен от него член на Контролния съвет може да участва в заседанията на Управителния съвет без право на глас.

  Мандат
  Член 44. Контролният съвет има мандат две години. До избирането на нов съвет, старият съвет продължава да изпълнява функциите си.

  Свикване
  Член 45. Контролният съвет се свиква на заседание от своя председател най-малко два пъти годишно. Ако той не стори това, заседанието може да бъде свикано от който и да е от другите членове на Контролния съвет.

  Кворум
  Член 46. Заседанията на Контролния съвет са законни, ако присъстват поне двама от членовете му. Вземане на решения
  Член 47. Решенията на Контролния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство на неговите членове.

  Раздел VI
  Специализирани органи към Съвета на ректорите на ВУ в РБ
  Главен секретар.
  Член 48. (1) За подпомагане органите на Сдружението при осъществяване на тяхната дейност Общото събрание на Сдружението, Управителният съвет и Съветът на ректорите могат да създават постоянни или временни работни комисии.
  (2) Определянето на видовете специализирани органи към Съвета на ректорите на ВУ в РБ, както и образуването и определянето на състава и задачите им, става по решение на органа, който ги конституира. Членове на тези органи могат да бъдат само членове на Сдружението или негови служители.

  Процедурни правила
  Член 49 (1) Специализираните органи към Съвета на ректорите на ВУ в РБ се свикват на заседание от Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ или от съответния председател на комисия.
  (2) Заседанията на тези органи са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете им.
  (3) Всеки такъв орган избира измежду членовете си председател.
  (4) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове.
  (5) /изм. на 28.05.2021 г./ Протоколите с решенията на комисиите, създадени по решение на Управителния съвет, подлежат на утвърждаване от Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  Член 50. (1) Дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ се подпомага от секретариат, който се ръководи от Главен секретар.
  (2) Главният секретар се избира за срок от 2 (две) години от Управителния съвет на Сдружението и е негов член.
  (3) Главният секретар на Съвета на ректорите на ВУ в РБ:
  1. ръководи дейността на секретариата;
  2. отговаря за деловодството на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  3. организира воденето и съхраняването на книгите за протоколи от заседания на органите на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  4. организира воденето и съхраняването на архива на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  5. подпомага Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ при упражняване на неговите функции;
  6./нова от 28.05.2021 г./ отговаря за събирането и съхранението на финансовите средства на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  7./нова от 28.05.2021 г./ организира разходването на финансови средства и имущество на Съвета на ректорите на ВУ в РБ по решение на Общото събрание или на Управителния съвет.
  8./нова от 28.05.2021 г./ в рамките на Управителния съвет отговаря за организирането и воденето на счетоводната отчетност на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  9./предишна т.6 до 28.05.2021 г./ извършва и други действия, възложени му от Устава или от Управителния съвет.
  Член 51. (1)/отм. на 28.05.2021 г./ Управителният съвет избира от състава на своите членове Финансов секретар на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  (2) /отм. на 28.05.2021 г./
  (3) /отм. на 28.05.2021 г./
 • Глава четвърта
  Финансиране на Съвета на ректорите на ВУ в РБ

  Източници
  Член 52. Съветът на ректорите на ВУ в РБ набира средства за постигане на своите целите и издръжката си от:
  1. ежегоден членски внос;
  2. приходи от управление на имуществото на сдружението;
  3. дарения, завещания и помощи;
  4. други източници без характер на стопанска дейност.

  Член 53. Имуществото на Съвета на ректорите на ВУ в РБ се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

  Размер на членския внос
  Член 54. Размерът на членския внос, дължим от членовете на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, и срокът за неговото внасяне се определят от Общото събрание.
 • Допълнителни разпоредби

  Същност и цели
  Член 55. (1) Съветът на ректорите на ВУ в РБ се прекратява:
  1. По решение на Общото събрание;
  2. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението
  (2) При прекратяване на Съвета на ректорите на ВУ в РБ задължително се извършва ликвидация.
  (3) Ликвидацията се извършва от УС или от определени от него лица.
  (4) Решението по предходната алинея се взема с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.
  (5) В случай че ликвидаторът не бъде определен по реда на ал. 3, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.
  (6) В случай на прекратяване на сдружението по ал. 1, т. 2 от настоящия член, ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.
  (7) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
  Член 56. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, при съблюдаване особените изисквания на закона и Устава.
  (2) Ако разпределението не е извършено съобразно предходната алинея, имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
  (3) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 2, недвижимо имущество се предоставя на общината по неговото местонахождение, а останалото движимо имущество се предоставя на общината по седалището на Сдружението. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.
  Член. 57. След разпределяне на имуществото, извършващият ликвидацията е длъжен да поиска заличаване на вписването на Сдружението от съда.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Параграф 1. Сдружение на Съвета на ректорите на ВУ в РБ е създадено с решение на Учредителното събрание, проведено на 19.03.1993 г. То придобива качеството на юридическо лице от датата на вписването му в регистъра на Софийски градски съд.

  Параграф 2. Съветът на ректорите на ВУ в РБ осъществява дейността си съгласно правилата на настоящия Устав и действащите нормативни актове на територията на Република България.
  Параграф 3. Съветът на ректорите на ВУ в РБ има свой знак и печат, утвърдени от Общото събрание.
  Параграф 4. Настоящият Устав е приет на заседание на Общото събрание на Сдружение на Съвета на ректорите на висшите училища в РБ, проведено на 31.03.2015 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр.
  Благоевград и изменен и допълнен от Общо събрание на Съвета на ректорите на висшите училища в РБ, проведено на 28.05.2021 г.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Miglena Temelkova
 • Председател

  на Съвета на Ректорите в Република България

 • Проф. д-р Миглена Темелкова

  Проф. д-р Миглена Темелкова е родена във Варна. Избрана е за ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи на 25 юни 2019 г., с мнозинство от 94% от реално гласувалите членове на Общото събрание. Тя е първата жена, избрана за ректор в историята на ВУТП. Виж Повече

 • Ректор

  Висше училище по телекомуникации и пощи

Зам.-председател
проф. д-р  Георги Вълчев

проф. д-р
Георги Вълчев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Зам.-председател
проф. д-р Добри Ярков

проф. д-р
Добри Ярков

Тракийски университет - Стара Загора
Главен секретар
проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р
Евгени Станимиров

Икономически университет Варна
Член на УС
проф. д-р Димитър Димитров

проф. д-р
Димитър Димитров

ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Член на УС
Проф. д-р д.м. Добромир Димитров

Проф. д-р д.м.
Добромир Димитров

Медицински университет - Плевен
Член на УС
Проф. д-р Сава Димитров

Проф. д-р
Сава Димитров

Национална музикална академия „Панчо Владигеров“

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Председател
проф. Милен Балтов

проф.
Милен Балтов

Бургаски свободен университет
Член на контролен съвет
проф. дтн Иван Кралов

проф. дтн
Иван Кралов

Технически университет - София
Член на контролен съвет
проф. Георги Янков

проф.
Георги Янков

Национална художествена академия

 

 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

 
Председател
Проф. дн. Ирена Петева

Проф. дн.
Ирена Петева

Университет по библиотекознание и информационни технологии
Член на етична комисия
Проф. д-р Румен Младенов

Проф. д-р
Румен Младенов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Член на етична комисия
Проф. д-р Георги Апостолов

Проф. д-р
Георги Апостолов

Международно висше бизнес училище