Председателите

Председателите на Съвета на ректорите дадоха своя незаменим принос в утвърждаването на идеята за академична автономия, за отговорност пред обществото и за развитието на висшето образование в България. Те спомогнаха Съветът на ректорите да се превърне във фактор и уважаван партньор в областта на висшето образование и науката.

 

 • Чл.-кор. проф. д-р Николай Генчев

  Софийски университет - „Св. Климент Охридски“
  (11.Х.1992 – 14.VІ.1993 г.)
  На 11.Х.1992 г. в ТУ – Варна, се провежда Учредителното събрание на Дружеството на ректорите на висшите училища в Република България. Приет е устав и са избрани ръководни органи. За заместник-председатели на Управителния съвет са избрани проф. д-р Никола Петков Балабанов – Пловдивски университет „П. Хилендарски“, и проф. д-р инж. Иван Борисов Папазчев – Висш институт по архитектура и строителство.
 • Проф. Иван Лалов

  fff 022
  Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  (14.VІ.1993 – 26.ІІ.1998 г.)
  Съветът на ректорите обединява ръководствата на всички български университети с различни полета на обучение и научни дейности, с различни мащаби и място в световната листа на университетите. През цялото време на съществуването си Съветът е полагал усилия да изработи и да поддържа обща програма за реформата, структурата и развитието на висшето образование в България, следвайки националните традиции. Той е част от европейското образователно пространство. Поради разликата в интересите на университетите обща позиция на Съвета на ректорите се изработваше, вероятно и досега е така, след дискусии в академична и колегиална атмосфера.

  Партньорството с държавните органи от самото създаване на Съвета на ректорите включва изразяване на ясни позиции на академичната общност и търсене на неконфронтационен път за решаване на проблемите. Съветът на ректорите играеше и продължава да играе важна роля в европейската интеграция на България. Като оценявам положително първия четвърт век на Съвета на ректорите, пожелавам твърдост и мъдрост на академичните ръководства на университетите и на Съвета на ректорите за благото на българското средно и висше образование, за подготовката на конкурентоспособни и квалифицирани специалисти, за следване и развитие на националните и европейските тенденции. Световната наука и практика са нашият единствен ориентир. Националните интереси на България, а не корпоративни интереси, определят насоките на нашата дейност и оценката за резултатите от нея.
  На 19.ІІІ.1998 г. се взема решение: „Дружество на ректорите“ се променя на „Съвет на ректорите на висшите училища в Република България“.

  Управителен съвет се избира на 14.VІ.1993 г. (зала 1 на Софийския университет). Заместник-председатели на УС стават доц. д-р Владимир Попов – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, и проф. д-р инж. Иван Борисов Папазчев – Висш институт по архитектура и строителство. На 1.ІІ.1996 г. (Националната спортна академия) заместник-председатели стават: проф. д-р Камен Георгиев Миркович – УНСС, София, проф. д-р Киряк Петров Ковачев – МГУ, София, доц. д-р Николай Димов Ралев – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас.
 • Проф. Камен Велев

  velev
  Химикотехнологичен и металургичен университет – София
  (26.ІІ.1998 – 18.ХІІ.2003 г.)
  Учредяването на Съвета на ректорите преди четвърт век беше един от първите актове на гражданска инициатива в условията на автономия на висшите училища след демократичните промени в Република България. През изминалите години Съветът на ректорите се утвърди като незаобиколим фактор и уважаван партньор при всички промени в областта на висшето образование и науката. Като съосновател на Асоциацията на европейските университети, той намери свое достойно място и в европейското университетско семейство.
  Пожелавам на сегашното и на бъдещите ръководства на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България да бъдат като своите предшественици предани на идеята за академична автономия и отговорни пред обществото за развитието на качествено висше образование в нашата страна.

  Управителен съвет – 26.ІІ.1998 г. (Стопанската академия – Свищов): доц. д-р Николай Димов Ралев – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, доц. д-р Атанас Дамянов Петров – Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов.
  Управителен съвет – 13.ІV.2000 г. (заседателната зала на ХТМУ – София): доц. д-р Борис Томов – Русенски университет „Ангел Кънчев“; проф. дсн Димитър Коларов – Лесотехнически университет, София; чл.-кор. проф. дсн Йорданка Кузманова – Висш селскостопански институт, Пловдив; проф. дфн Огнян Сапарев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
  Управителен съвет – 20.VІ.2002 г. ( Аграрния университет – Пловдив): доц. д-р Борис Томов – Русенски университет „Ангел Кънчев“; чл.-кор. проф. дсн Йорданка Кузманова – Висш селскостопански институт, Пловдив; проф. д-р Димитър Коларов – Лесотехнически университет, София; проф. дфн Иван Харалампиев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
 • Чл.-кор. проф. Йорданка Кузманова

  kuzmanova
  Аграрен университет – Пловдив
  (18.ХІІ.2003 – 25.І.2008 г.)
  Всеки преглед на образователните системи в Европа и в света показва, че няма страна с идеална образователна система, но има осъзнат стремеж към модернизация и реформи, необходими за новото време.
  Процесът на нашето участие в Европейското образователно пространство изисква преди всичко осмислен национален подход към общите цели и пълното съзнание, че европейската политика в областта на висшето образование е и ще остане допълваща, насочваща, но няма да замества националната.
  С уважение към традициите, натрупания опит и постигнатите резултати смятам, че през този 25-годишен период на работа Съветът на ректорите в България винаги е защитавал своята обществена мисия.
  Днес висшите училища приемат предизвикателството да работят в конкурентна среда, която поддържа качеството на висшето образование и същевременно не изключва сътрудничеството в името на общите цели, които стоят пред всеки ректор и пред всеки председател на Съвета на ректорите. На всички колеги пожелавам успехи в изграждането на съвместимо и ефективно, разнообразно и гъвкаво общо Европейско и Национално образователно пространство.

  Управителен съвет – 18.ХІІ.2003 г. (заседателната зала на ХТМУ – София): чл.-кор. проф. дмн Владимир Овчаров – Медицински университет, София; проф. д-р Лъчезар Димитров – Национална спортна академия; доц. д-р Марко Тодоров – Русенски университет „Ангел Кънчев“; доц. д-р Илия Гюдженов – Югозападен университет „Неофит Рилски“.

  Управителен съвет – 27.І.2006 г. (заседателната зала на Аграрния университет – Пловдив): чл.-кор. проф. дмн Владимир Атанасов Овчаров – Медицински университет, София; проф. д-р Лъчезар Василев Димитров – Национална спортна академия; проф. д-р Петко Станков Чобанов – Бургаски свободен университет; доц. д-р Марко Марков Тодоров – Русенски университет „Ангел Кънчев“; доц. д-р Нено Павлов Ненов – Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов; доц. д-р Илия Димитров Гюдженов – Югозападен университет „Неофит Рилски“.
 • Проф. д-р Борислав Борисов

  УНСС – София
  (25.І.2008 – 07.ІІ.2012 г.)
  Убеден съм, че неизбежно ще настъпи времето, когато със своя могъщ креативен, интелектуален, управленски потенциал и с високата си професионална компетентност Съветът на ректорите ще заеме своето решаващо институционално място в националната система за управление на висшето образование. Управителен съвет – 25.І.2008 г. (заседателната зала на Аграрния университет – Пловдив): проф. д-р Станислав Семерджиев – Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“; проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, София; проф. дпн Пламен Легкоступ – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“; проф. дссн Нино Нинов – Лесотехнически университет, София; проф. д.ик.н. Анна Недялкова – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“; доц. д-р Георги Паскалев Сафев – Медицински университет, Пловдив.
  Управителен съвет – 10.V.2010 г. (голямата конферентна зала на УНСС – София): мандатът на председателя и на състава на УС се удължава до 7.ІІ.2012 г.
 • Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

  Медицински университет – София
  (7.ІІ.2012 – 31.ІІІ.2016 г.)
  Приветствайки българската общественост по случай 25-годишнината на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, си спомням за четирите години, през които бях негов председател. Тези години са може би най-успешните в моя живот, тъй като за един преподавател и учен да бъде припознат за председател на съвет, състоящ се от 51 елитни мажоритарно избрани ректори, е най-голяма чест и признание. Това бяха години на напрегната и вълнуваща работа за издигане престижа и качеството на българското висше образование и наука. Без изключително активната позиция на Съвета на ректорите нямаше да има Оперативна програма за образование и интелигентен растеж. Нямаше да ги има и законовите промени, свързани с изнесеното обучение, стопанската инициатива на университетите, изследователските университети и ред други инициативи. Вече 25 години Съветът на ректорите работи успешно в рамките на автономията на университетите и ролята му непрекъснато нараства. Пожелавам на всички ректори здраве и да продължат да бранят ценностите, за които се борим четвърт век.

  Управителен съвет – 07.ІІ.2012 г. (голямата конферентна зала на УНСС – София): зам.-председател – проф. д.ик.н. Стати Статев – УНСС, София; зам.-председател – проф. дтн инж. Христо Белоев – Русенски университет „Ангел Кънчев“; проф. Светослав Кокалов – Национална художествена академия; проф. дсв Димитър Греков – Аграрен университет, Пловдив; проф. д-р Запрян Козлуджов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; главен секретар – доц. д-р Григорий Вазов – Висше училище по застраховане и финанси, София.

  Управителен съвет – 6.ІІІ.2014 г. (зала 205 в УАСГ – София): зам.-председател – проф. д.ик.н. Стати Статев – УНСС, София; зам.-председател – проф. дтн инж. Христо Белоев – Русенски университет „Ангел Кънчев“; проф. Светослав Кокалов – Национална художествена академия; проф. д-р инж. Красимир Петров – Университет по архитектура, строителство и геодезия, София; проф. д-р Запрян Козлуджов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; главен секретар – доц. д-р Григорий Вазов – Висше училище по застраховане и финанси, София.
 • Проф. д-р инж. Любен Тотев

  Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
  (31.ІІІ.2016 и понастоящем)

  Проф. д-р инж. Любен Тотев завършва Минно-геоложки университет през 1980 г. по специалност „Технология на минното производство“ /ПРПИ/.
  В МГУ „Св. Иван Рилски“ постъпва като редовен аспирант през 1983 г. и защитава дисертация през 1986 г. От 1987 г. е избран за старши асистент, 1988 г. за главен асистент, 1998г. за доцент, 2011г. за професор.


  Чете лекции по дисциплините „Подземно строителство“, „Строителни материали“, „Специални начини на подземно строителство“, „Инжекционни работи в подземното строителство“.
  Автор е на над 150 научни и научно-приложни разработки, статии, доклади, патенти учебници и учебни помагала.


  От 1999 г. е ръководител на катедра „Подземно строителство“ към МГУ „Св.Иван Рилски“. Той е един от основателите на специалността и катедрата по „Подземно строителство“.


  От 1999г. до 2003 г. е Заместник-декан на „Минно-технологичен факултет“ на МГУ, от 2003 г. до 2011 г. – два мандата е негов Декан.
  Ноември 2011 г. е избран за Ректор на МГУ „Св.Иван Рилски“ и през ноември 2015 г. единодушно е преизбран за втори мандат.
  През 2010 г. е избран за член на Управителния съвет на Българска Минно-геоложка камара, а от 2015 г. е избран за Заместник-председател на БМГК.


  От април 2010 г. е Председател на Съвета на Директорите на „Минпроект“ ЕАД.
  Член е на много научни и експертни съвети.
  На 31.03.2016г. е избран за Председател на Съвета на Ректорите на висшите училища в Република България.