Национален военен университет „Васил Левски“

Контакти

VA
Адрес: бул. "България" №76, гр. Велико Търново 5000
Сайт:  www.nvu.bg
Телефон:  062/ 618822

Ректор

ПОЛКОВНИК
ИВАН ГЕОРГИЕВ МАЛАМОВ

Виж повече

 

Н ационалният военен университет „Васил Левски“ води началото си от есента на 1878 г., когато на 1 септември във Филипопол (дн. Пловдив) императорският руски комисар в България генерал-адютант княз Александър Михайлович Дондуков-Корсаков подписва Заповед № 14 по Военното управление на Българската земска войска, с която назначава първия команден състав на Софийското военно училище, състоящ се от шест души. Училището се нарича Софийско, тъй като е предвидено то да е там, където ще бъде седалището на бъдещия български княз. Мисията на НВУ „Васил Левски“ е да изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта, да ги формира като личности и ръководители с изградени лидерски качества, способни да развиват и да прилагат научни знания, да управляват обществени и специални структури в мирно време и в кризи и да участват в национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността, за опазване на мира и за развитие на обществото.