проф. д-р Христина Янчева

Hristina Yanchevaпроф. д-р Христина Янчева

Аграрен университет - Пловдив

Преподавателска и научна дейност: Фуражно производство; Устойчиво управление на ливади и пасища; Биологично земеделие

Публикувани в съавторство и самостоятелно над 100 научни публикации, 6 учебника, 4 учебни помагала , 1 монография, 4 книги на български език, 1 на английски и 1 издадена на 6 езика (български,  английски, гръцки, турски, унгарски и испански) и 1 книга на полски език. Участие в колектива създал сорт люцерна Многолистна 1, с Патент за оригинален сорт люцерна № 10275.

Гост-професор в 3 университета в Република Казахстан.

Научно ръководство на 3 български докторанти и втори научен ръководител на 10 докторанти от Казахстан.

Координатор на 9 международни проекта, финансирани по програмите Еразъм и Еразъм+, SCOPES, Оперативни програми на ЕС, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и др.

Специализации в САЩ, Италия,Англия,Швейцария, Германия, Холандия,  Норвегия.

Член на редколегиите на Bulgarian Journal of Agricultural Science;Journal of Central European Agriculture; Journal of Mountain Agriculture on the Balkans; Journal of Tekirdag Agricultural Faculty;Ізденістер, нәтижелер. Исследования, результаты- Kazakch National Agrarian University-Almaty;Scientific Papers. Series A. Agronomy-University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest.

Член на EGF (European grassland federation) и ISLE network (Innovation in the teaching of sustainable development in life sciences in Europe).

Участие в работни групи към Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и храните, НАЦИД и др.

Награди: Юбилеен знак на Заподнопомеранския Университет – Шчечин, Полша за принос в утвърждаването на сътрудничеството между двата университета; Почетен знак от Министерството на земеделието на Полша за принос в развитие на земеделието.

Чужди езици – свободно владеене на английски и руски.